Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nog geen lid? Registreer hier
Zoeken

ACTIEVOORWAARDEN “ONE BABY ONE TREE”

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de One Baby One Tree actie (de “Actie”) van Nestlé Belgilux N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”). De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé België consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://nestlebaby.be/nl/one-baby-one-tree (“Actiewebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie is gratis en zonder aankoopverplichting.
 2. Medewerkers van Nestlé, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 4. De deelname aan deze Actie is voorbehouden aan meerderjarigen (18 jaar of ouder), ouders van pasgeborenen van 0 tot 24 maanden, en ingezetenen van België of het Groothertogdom Luxemburg.

Actie

 1. De Actie loopt van 07/06/2021 00:00 tot en met 19/11/2023 23:59 die overeenkomt met de tijd nodig om 20.000 bomen te planten door Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie moeten de deelnemers zich inschrijven bij de Nestlé Baby & Me Club via het specifiek inschrijvingsformulier van de actie op https://www.nestlepromotions.be/promo/onebabyonetree/NL/index.html
 3. De Actie is geldig op www.nestlebaby.be
 4. Voor de Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn, zal het Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij een boom planten in het deelnemende bos dat het dichtst bij hun adres ligt, voor zover mogelijk.
 5. De prijs wordt uitsluitend geplant op bospercelen geselecteerd door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij in België.
 6. De Prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.
 7. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 8. De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij is en blijft verantwoordelijk voor het planten van de boom volgens de voorwaarden die zij heeft vastgesteld. Voor meer informatie ga naar https://www.srfb.be/nl/.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van voordelen en prijzen.
 2. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de https://www.nestlebaby.be/nl/info/yourdata.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé worden gebruikt ten behoeve van deze Actie en het Nestlé Baby&me Programma. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de (deelname aan de) Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Deze Actie is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende of ontstaan uit de Actievoorwaarden of de (deelname aan de) Actie worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel.
 3. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
  • per telefoon op het nummer: 02/529.55.25;
  • per brief op het adres: Klantendienst, Nestlé Belgilux SA, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel;
  • via het online contactformulier op de website www.nestlebaby.be;
  • via email: consum@be.nestle.com.

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 17/06/2021

Zoeken

Nog steeds niet gevonden waar
je naar op zoek bent?

Probeer onze nieuwe zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.

Log je hier in

Log je in en beleef het avontuur met Nestlé Baby & me