Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nog geen lid? Registreer hier
Zoeken

Wedstrijdreglement Babyboom beurs

Wedstrijdreglement "Wedstrijd Babyboom beurs"

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Babyboombeurs wedstrijd (de “Wedstrijd”) van Nestlé Belgilux NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”). De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé België consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www nestlebaby.be (“Wedstrijdwebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de Wedstrijd zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De wedstrijdvoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het wedstrijdreglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

 

Deelname

 1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 2. Medewerkers van Nestlé, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Deze Wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België of Groot Hertogdom Luxemburg en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 4. Deelname is ongelimiteerd.
 5. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 6. De deelname aan deze Wedstrijd is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Wedstrijd

 1. De Wedstrijd loopt van 01 maart 2019 12u00 tot en met 10 maart 2019 23u59. Inzendingen na deze data zullen niet meer in acht worden genomen.
 2. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moeten de Deelnemers:
  1. De instagram pagina van babyboombelgium en nestlebabybe volgen of de facebook pagina Nestlé Baby Belgium en Babyboom liken.
  2. Plaast een toelichting onder de geposted foto die de wedstrijd aankondigt met de vermelding met wie ze naar de Babyboom beurs willen gaan en een originele reden die ons uitlegt waarom ze winnende tickets verdienen
 3. De Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn en die de meest originele reden bedenken, zullen als winnaars worden aangeduid door een jury van Nestlé Baby medewerkers. Er worden in totaal 10 winnaars aangeduid. Het aantal likes of andere zal geen enkele invloed hebben op het bepalen van de winnaars.
 4. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. Winnaars krijgen uiterlijk 15 maart een bericht via instagram of facebook messenger.
 6. De winnaar(s) zal/zullen verzocht worden hun volledige naam/adres/woonplaats gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 7. De prijs wordt uiterlijk 19 maart per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.
 8. Er wordt maximum 1 prijs per geldig postadres toegekend.

 

Prijzen

 1. In deze Wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend: elke winnaar krijgt 2 gratis tickets voor de Babyboom beurs die plaatsvindt van 22 tot 24 maart 2019 in Brussel Expo Paleis 11 van 10u tot 18u; http://www.salonbabyboom.be/. Er zijn 10 x 2 gratis tickets te winnen.
 2. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.
 3. Ingeval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Nestlé de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze Wedstrijd wordt toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook.
 4. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Wedstrijd zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de Deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 5. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op www.nestle.be.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de hieronder vermelde consumentenservice. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der Deelnemers kan worden opgenomen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Wedstrijdwebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Wedstrijd. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Wedstrijd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Wedstrijdwebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Deze Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) Wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 3. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
  • per telefoon op het nummer: 02 529 55 25 - van maandag tot vrijdag / van 9 uur tot 17u30 (vrijdag tot 16 uur)
  • per brief op het adres: Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht (België)
  • via het online contactformulier op de website: www.nestlebaby.be/nl/contact
  • via email: consum@be.nestle.com

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 14/02/2019

Zoeken

Nog steeds niet gevonden waar
je naar op zoek bent?

Probeer onze nieuwe zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.

Log je hier in

Log je in en beleef het avontuur met Nestlé Baby & me